GIẤY CHỨNG NHẬN

Chứng nhận FDA_EXMICROR_2021 : Xem chi tiết TẠI ĐÂY

Chứng nhận GRAS__EXMICROR_2021 : Xem chi tiết TẠI ĐÂY

Chứng nhận GRAS_  EXMICROR 2023 : Xem chi tiết TẠI ĐÂY

Chứng nhận Certificate HALAL - Exmicror® 2020 : Xem chi tiết TẠI ĐÂY